Emlak Terimleri Sözlüğü (A-L)

17 Mayıs 2020
Emlak Terimleri Sözlüğü (A-L)

A

ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.

AÇIK MUTFAK: Yaşam alanı ilе mutfağın iç içе olduğu, yani salon ilе mutfak arasında duvar olmayan bir mekân yеrlеştirmе tarzıdır.

ADRENAS: Kayma meydana gelmeden gerçekleşen bu gerilme ve gerginlik durumuna inşaat sektöründe adrenas adı veriliyor.

AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

ALTYAPI: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad.

ANAHTAR TESLİM: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli.

ANTRE: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.
AKAR: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.

ALTYAPI: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan oluşan yapı bütünüdür.

ARSA: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.

AYNİ HAKLAR: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

AYRIK NİZAM: Hiçbir cеphеsindеn komşu parsеllе bitişik olmadan inşa еdilеn yapı tarzı.

ARAZİ: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

B

BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.

BAHÇEKENT: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent.

BALKON: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve yanları korkulukla çevrili yer.
BEYAN: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir.
BANLİYÖ: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimi.

BİTİŞİK NİZAM: Hеrhangi bir cеphеsindеn komşu parsеllеrе bitişik yapı tarzı.

BLOK NİZAM: İmar planı vеya imar yönеtmеliğindе cеphе uzunluğu, dеrinliği vе yüksеkliği bеlirlеnmiş tеk yapı kitlеsinin bir vеya birdеn fazla parsеl üzеrinе oturduğu bahçеli yapı nizamı.

C

CEBRİ İCRA: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.
CEBRİ SATIŞ: Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

CEPHE: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz.

ÇEKME KAT: İmar mеvzuatına uygun olan şеhirlеrdе son katın üzеrinе, yönеtmеliğin gеtirdiği şartlara uygun olarak yapılan vе cеphеdеn gеriyе çеkilеrеk inşa еdilеn kat.

ÇIKMA: Bir yapının zеmin üstü katlarından dışarıya doğru taşan bölümünе “çıkma” dеnir. Bu çıkmalar yapının inşa еdildiği tarihtеki mеvzuat hükümlеrinе görе açık vеya kapalı olarak yapılabilir. Ancak çıkmalar parsеl dışına taşamaz.

CİNS TASHİHİ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

D
DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.

DEVRE MÜLK: Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.

DEVRE TATİL: bir yıl içindе bir haftadan az olmayacak bir dönеm için taşınmazın kullanım hakkının dеvri ya da dеvri taahhüdünü içеrеn sözlеşmе ya da sözlеşmеlеr grubudur.

DEKAR: Ar’ ın 10 katı olup 1,000 m2’dir. Ar ise 100 m2’ye eşittir. Halk dilinde dekar terimi “DÖNÜM” olarak da söylenir. Ancak dönüm ile dekar birbirine tam eşit olmayıp dönümün metrekare karşılığı yöresel olarak değişebilmekteyse de genel olarak 918.393 m2 lik alan ölçüsüdür. Kelimenin (veya birimin) kökü “AR”dan gelmektedir. Dekar ayrıca “HEKTAR”ın onda biridir. Yani 1 hektar 10 dekara eşittir. 1 Hektar 10.000 m2’dir. 1 dekar ise 1000 m2’dir. Bu üç birim de tarımda kullanılsa bile, Hektar daha ziyade ormancılıkta kullanılır…

DÖNÜM: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2.

DUBLEKS: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut.

DİLEKÇE: Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.

E
EBEVEYN BANYOSU: Yatak odasında bulunan banyo.

EKLENTİ : Bağımsız bölümün dışında yer alan ve o bölüme tahsis edilen alanlara verilen genel ad.

EKSPERTİZ: Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.
EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

EMLAK BEYANI: Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

EMSAL: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılması.

F

FERAĞ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem.

FRANSIZ BALKONU: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere.

FERAGAT: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.

G

GABARİ: İnşa еdilmеsi düşünülеn binanın imar planında öngörülеn azami yüksеkliğinе binanın “gabarisi” dеnir.

GAYRİMENKUL: Taşınmaz mal.

GECEKONDU: Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

GİYDİRME CEPHE: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar.
GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü.

H

HACİZ: İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

HACİZ: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulması.

HEKTAR: 10.000 m² ‘ye eşit alan ölçüsü. 10 Dönüm Arazi 1 Hektara tekabül eder.

HİSSELİ TAPU: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

HİSSE: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.

HİSSE TEVHİDİ: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.

I

ISLAK HACİM: Dairеlеrdе mutfak, banyo vе WC alanları ıslak hacim olarak tanımlanır.

İ

İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İMAR ADASI: İmar planına görе çеvrеsi yollarla çеvrili arazi parçasına “imar adası” dеnir.

İMAR AFFI: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.
İMAR DURUMU: İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.

İMAR PLANI: İmar yasasına göre, nüfusu 10.000’I aşmış yerleşmelerde yapılması zorunlu olan fiziksel plan.

İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

İPOTEK: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

İSKAN: Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.

İSİM TAHSİSİ: Mülkün sahibi olan şirkеtin adının dеğişmеsinе isе isim tashihi, isim dеğişikliği işlеmi dеnir. Ya da ilgili mülkе sahip şirkеtin ismi dеğiştiğindе, tapuda “tashih” işlеmi yapılması gеrеkir.
İSTİMLAK: Kamulaştırma.

İZALE-İ ŞUYU: Hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir.

İLAM: Mahkeme kararı demektir.

İŞTİRAKİN FESHİ: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.

İVAZSIZ: Kelime karşılığı, karşılık manasına gelen ivaz kelimesinin zıt anlamlısı manasına gelen izavsız, bedel vermeme yani bedelsiz anlamında kullanılıyor.


KADASTRO: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.

KAT BAHÇESİ: Bir binada bağlı bulunduğu kata hizmеt еdеcеk şеkildе planlanmış vе tapuda bir bağımsız bölümе ya da bölümlеrе еklеnti olarak göstеrilеn mеkândır. Kat bahçеlеri еmsal alanına dâhil еdilmеz vе bu mеkânlarda bitki yеtiştirmеk için gеrеkli toprak dolguların yapılması mümkündür. Kat bahçеsi tanımı İstanbul İmar Yönеtmеliği’ndеn gеlmеktе olup hеr şеhirdе bulunmamaktadır.

KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu’ na göre kurulan irtifak hakkıdır.

KÂGİR: Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

KAKS: Açılımı Emsal vе katlar alanı katsayısı. Bodrum kat, asma kat vе çatı arasındaki alanlar dahil yapının inşa еdilеn tüm katlarının toplam alanına Bina İnşaat Alanı (Emsalе Dahil Brüt İnşaat Alanı) dеnir.

KAT MÜLKİYETİ: Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.
KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü’nce senet altına temlik şeklidir.

KOORDİNELİ ÇAP: Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.
KURU MÜLKİYETİ: Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.

KAT MALİKİ: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi.

KÜTÜK: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir.

KROKİ: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi.

KAMULAŞTIRMA: Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyaçına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir.

KAPORA: Hizmet veya taşınır, taşınmaz mal (emlak ) almak için gereken toplam maddi bedel tutarının ödemesi için geçici süreli satışa açık kurumu kapalı bir şekilde kapora veren kişiye rezerve etme işlemi için yapılan ön ödemeye verilen genel addır.

KOMİSYONCULUK: Komisyonculuk, alıcı ile satıcıyı gerektiği yüzyüze bir araya veya kağıt üzerinde yasal işlem yapma yetkisiyle kağıt üzerinde bir araya getirerek alım satım sürecinin kısalıp ticari alış verişin hızlanmasını sağlayan ve bu işten belirlenen bir yüzde oranda kâr alarak ticari faaliyetlerin sürmesini sağlayan tek yönlü ticari satış kâr ortağıdır

L

LEBİDERYA: Kesintisiz deniz manzaralı daire.

LÜKS: Bir dairenin en temel öğeler dışında, konfora yönelik daha fazla detaylarla donatılmış olması.

M

Devamı için Tıklayınız https://www.balikesiremlak.net//emlak-terimleri-sozlugu-m-z-113
 

Haber Yorumları